Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Психолого-педагогічні особливості навчання учнів середньої школи мовленню

1.1Психологічний нюанс навчання монологічному та діалогічному мовленню

1.2Психолого-фізіологічні особливості різних етапів навчання школярів

Розділ 2.Методика формування вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі

2.1 Лінгвістичні особливостімонологічного та діалогічного мовлення

2.2 Основні підходи до навчання монологічного та діалогічного мовлення учнів середніх шкіл

Розділ 3. Формування вмінь Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа мовлення в учнів середнього ступеню підходом „зверху”

3.1 Підхід „зверху” до формування вмінь монологічного мовлення в учнів 8 класу

3.2 Підхід „зверху” до формування вмінь діалогічного мовлення в учнів 8 класу

Висновки

Перечень використаної літератури

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г

Додаток Д

Додаток Е

Додаток Ж

Вступ

Неувязка навчання мовлення на всіх етапах вивчення іноземної мови єоднієї із самих Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа актуальних заморочек у методиці навчання іноземній мові. Навчання монологічної мови - надзвичайно складний процес. Монологічне висловлювання розглядається як компонент процесу спілкування будь-якого рівня - парного, групового, масового. Це означає, що будь-яке монологічне висловлювання завжди комусь адресоване, навіть якщо цей адресат – той, хто гласить, хоча в структурних Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа і багатьох інших відносинах його види досить специфічні. Що стосується діалогічної форми спілкування – це найбільш свойственна форма для прояву комунікативної функції мови, яка передбачає разуміння вести бесіду, зав'язати розмову, щоб одержати потрібні відомості та з'ясувати для для себя ті чи інші питання.

Навчання говорінню як процесу продуктивному вимагає Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа від учнів побудови висловлювання, обумовленого ситуацією спілкування, а також є складною методичною задачею, оскільки оволодіння їм зв'язано з найбільшими труднощами для учнів і вимагаєвеликихчасових издержек і зусиль як з боку вчителя, так і учнів. Проте ці затрати часу і зусилля окупаються, якщо учні опановують цією діяльністю на початковому етапі Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа на строго відпрацьованому мінімальному матеріалі, що забезпечує мотиваційний рівень і надійну базу для розвитку і формування разумінь монологічного та діалогічного мовлення на середньому і старшому етапі, а також при формуванні інших видів мовленнєвої діяльності.

Неувязка навчання монологічного та діалогічного мовлення розглядалася багатьма методистами, серед яких можна виділити роботи В.Л Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа.Скалкіна , Г.В.Рогової , І.Л.Бім, І.О.Зимньої, Г.Я.Зиминої та Л.К.Маркелової , Й.І.Пассова, С.Л.Захарової та багатьох інших.

У даній курсовій боті розглядається найбільш раціональна, з мого погляду, система навчання іншомовного спілкування учнів загальноосвітньої школи, розроблена зурахуванням новітніх методичних досліджень і Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа концепцій у цій області дидактики.

Ціль роботи – на основі аналізу методичної літератури за даною темою, детально вивчити методику навчання монологічного та діалогічного мовлення на всіх етапах навчання англійській мові і, з урахуванням характерних рис мовлення, а також психофізіологічних і психологічних особливостей учнів, виявити найбільш ефективні підходи до навчання Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа монологічного та діалогічного мовлення учнівзагальноосвітньоїшколи, які б сприялидосягненнюосновної мети навчання – виконаннясоціальногозамовленнясуспільства.

Ціль та предмет дослідження визначають його основні задачі :

1) вивчити психолого-педагогічні особливості навчання учнів загальноосвітньої школи мовленню;

2) вивчити лінгвістичні особливості монологічного та діалогічного мовлення;

3) визначити основні підходи до навчання вмінь монологічного та діалогічного мовлення учнів загальноосвітньої школи;

4) на основі Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа найбільш раціонального підходу запропонувати фрагменти уроків на формування вмінь монологічного та діалогічного мовлення на середньому етапі навчання.

Об'єкт дослідження - монологічне й діалогічне мовлення.

Предметом дослідження є процес формування навичок і разумінь монологічного та діалогічного мовлення.

У ході роботи використовуються наступні методи дослідження:

1) критичний аналіз наукової і Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа методичної літератури за даною проблемою;

2) вивчення й узагальнення положительного досвіду викладачів, отриманого під час пасивної практики;

Удобна цінність полягає в наступному:

1.застосування накопиченого матеріалу на практиці, у боті з учнями будь-якого віку і на всіх рівнях навчання;

2.детальне знайомство з даним видом предмета;

3.визначення специфіки формування вмінь мовлення Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа в цілому як обов'язкового моменту на будь-якому етапі.

Розділ 1. Психолого-педагогічні особливості навчання учнів середньої школи мовленню

1.1 Психологічний нюанс навчання монологічному та діалогічному мовлення

Говоріння є видом мовної діяльності, за допомогою якого (спільно зі слуханням) здійснюється усне вербальне спілкування.

Говоріння може мати різну складність, починаючи від вираження ефективного Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа стану за допомогою обычного вигуку, назви предмета, відповіді на питання й закінчуючи самостійним розгорнутим висловлюванням.

Перехід від слова і фрази до цілого висловлювання зв'язаний з різним ступенем участі мислення і пам'яті. Розрізнюють 2 види мовлення: діалогічне й монологічне.

На зміст і нрав діалогічного спілкування впливають наступні психологічні аспекти: 1) процеси сприйняття Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа мовлення співрозмовника й орієнтування в ситуації; 2) процеси формування змістовної сторони висловлення; 3) процеси мовленнєвого оформлення думки і сприйняття (+декодування) реплік напарника по спілкуванню.

Спостереження над діалогізуванням у реальних умовах показують, що будь-яке осмислене висловлення є результатом безпосереднього контакту між людьми, мовленнєвоутворюючого «пристрою» яки утворять єдину тимчасову комунікаційну систему Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа.

Початкове висловлення в значній мірі обумовлюється особистістю співрозмовника (як компонента ситуації спілкування), його відношенням до що гласить, компетентністю в дозволі обговорюваних заморочек, комунікативною спільністю партнерів, нравом їхнього знайомства.

Особистість співрозмовника впливає на того, хто починає діалог, сприяє його перебудові в психофізіологічному відношенні, набудовує на визначений емоційний лад Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа, що і викликає «запуск» механізмів змісто-інтенційногорівня.

Починаючи діалог, перший його учасник (П.1) оцінює комунікативні можливості напарника, орієнтується в обстановці і на цій основі складає свою мовленнєвоутворюючу програму, актуалізує свій мовний намір і тему. Другий співрозмовник (П.2), сприйнявши мовний добуток, аналізує його і вимовляє відповідну репліку, з огляду особистостітого Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа, хто починає діалог й обстановку, власні наміри і мотиви.

Професор В.Л. Скалкін [23, с.5] пропонує представити цей процес на схемі ( Додаток А).

Таким чином, у діалогічному зв'язуванні П.1-П.2 психологічна база породження висловлень у співрозмовників неоднакова.

Слід зазначити, що компоненти ситуації, у рамках яких відбувається діалог, знаходяться в постійному русі Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа, що спричиняє зміну стимулів протягом 1-го акта діалогічного спілкування.

Діалогічне мовлення – це об'єднане ситуативно-тематичною спільністю і комунікативними мотивами сполучення усних висловлювань, послідовно породжених двома і більш співрозмовниками в безпосередньому акті спілкування. Діалогізування– процес мовленнєвої взаємодії, що передбачає обмін репліками, що не досягають обсягів монологічних висловлювань Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа. Під терміном «діалог» розуміється як сам процесдіалогізування, так і його итог – текст. Однієї з задач, що висуває програма загальноосвітньої школи з іноземної мови, є навчання монологічному і діалогічному мовленню. Однак у даний час у масовій середній школі навчанню монологічному та діалогічному висловлюванню не завжди приділяється досить уваги. Перед школою ставиться Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа задачка розвитку непідготовленого продуктивного мовлення учнів.

Темою діалогічного мовлення може бути широке коло питань. Це: людина (його вчинки, зовнішність, нрав, біографія, мовлення), подія (в особистому житті співрозмовників або в суспільній сфері), річ (як об'єкт уваги, споживання, власності). Факторами, що формують тему діалогу, є відносини між співрозмовниками, рівень Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа їхньої комунікативної спільності, зовнішні події, ситуація в широкому змісті.

У ході діалогічного мовлення кожному з учасників контакту приходиться вирішувати цілий ряд задач психологічного нраву, а саме:

1) пам'ятати всі попередні бесіди з даним партнером, щоб очень використовувати досвід спільного спілкування, не повторюватися;

2) пам'ятати усе, що сказав співрозмовник у ході даного контакту Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа, і усе, що сказав сам;

3) миттєво оцінити всю суму зведень, отриманих до початку своєї мовної партії;

4) разуміти вчасно уставити своє слово ( не порушуючи при цьому прийнятих правил спілкування);

5) разуміти слухати співрозмовника;

6) витримувати визначений емоційний тон;

7) стежити за правильністю язикової форми, у яку наділяються думки;

8) слухати своє мовлення, щоб контролювати Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа її нормативність, якщо потрібно, внести у вже відзвучала частину фрази відповідні зміни, виправлення;

9) мозгіти витягати інформацію із ситуації спілкування, у тому числі що повідомляється паралінгвістичними засобами (жестами, мімікою), до яких прибігає співрозмовник.

Психологія діалогізування обумовлена частою зміною ролей що гласить і слухає, використанням різних методів мовленнєвоосмислюючої діяльності – від мимовільного Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа утворювання кліше до побудови висловлювань, що обмірковується, (твердження, заперечення). Мовленнєві механізми автоматично враховують як ситуацію спілкування (тобто ті зведення, що надходять позамовленнєвими каналами зв'язку), так і текст напарника.

Монологічне мовлення – це, як відомо, мовлення однієї особи, що виражає в більш-менш розгорнутій формі свої думки, наміри, оцінку подій Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа і т.д. Однієї з задач, що висуває програма середньої школи з іноземній мови, є навчання монологічному мовленню. Метою навчання є формування разумінь монологічного мовлення, під яким, наприклад у Сказкіна [23,с.3] розуміється разуміння комунікативно-мотивовано, логічно послідовно і складно, досить повно і верно в мовленнєвому відношенні викладати Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа свої думки в усній формі. У даний час у масовій середній школі навчанню монологічному висловлюванню не завжди приділяється досить уваги. Навчання монологічного мовлення в загальноосвітній школі є одним з найважливіших нюансів, оскільки саме цей нюанс навчання дисциплінує мислення, учить логічно мислити і відповідно будувати своє висловлення таким чином Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа, щоб довести свої думки до слухача. Монолог є такою формою мовлення, если його вибудовує одна людина, самостійно визначаючи структуру, композицію і мовні засоби. Монологічне мовлення може носити репродуктивний і продуктивний нрав. Репродуктивне мовлення не є комунікативним. Перед школою ставиться задачка розвитку непідготовленого продуктивного мовлення учнів. Монологічне мовлення, як і діалогічне, повинне Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа бути ситуативно обумовлене і, як затверджують психологи, мотивоване, тобто в учня повинне бути бажання, намір повідомити щось слухачам іноземною мовою. Ситуація є для монологу відправним моментом, потім він як би відривається від неї, утворює своє середовище – контекст. Тому монолог, як стверджує Скалкін [23,с.6], є контекстуальним, на відміну Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа від діалогу, що знаходяться в найтіснішій залежності від ситуації. У силу контекстності монологічного мовлення до нього пред'являються особливі вимоги: воно повинно бути зрозумілим «із самого себе», тобто без допомоги немовних засобів, що нередко відіграють велику роль у ситуативному діалогічному мовленні. Як відомо, монологічне мовлення має наступні комунікативні функції Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа:

- інформативна ( повідомлення нової інформації у виді знань про предмети і явища навколишньої дійсності, опис подій, дій, станів);

- функція впливання ( переконання кого-небудь у правильності тих або інших думок, поглядів, переконань, дій; спонукання до дії або запобігання дії);

- емоційно-оцінна.

Спираючись на базовий документ освіти, а саме на програму загальноосвітніх навчальних закладів, можемо Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа встановити, що для середньої школи найбільш животрепещущеї є інформативна функція монологічного мовлення. Для кожної з перерахованих вище функцій монологічного мовлення характерні свої мовні засоби вираження й особливі психологічні стимули. У психологічній літературі відзначається, що в порівнянні з діалогічним мовленням монологічне мовлення є більш складним і важким Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа. Воно вимагає разуміння говорити складно і послідовно викладати свої думки, виражати їх у ясній і виразній формі. При оволодінні монологічним мовленням іноземної мови ці труднощі значно ускладнюються в зв'язку з тим, що ті, яких навчають, не володіють вільно мовними засобами, що необхідні комуніканту для вираження думки. З лінгвістичної точки Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа зору монологічне мовлення характеризується повноскладовістю речень, на відміну від еліптичності речень і діалогічного мовлення і, як правило, розгорнутим викладом думок. Що ж стосується навчання монологічного мовлення, то планомірне і систематичне навчання починається вже в початкових класах і продовжується протягом усіх навчальних років. Навчальний монолог на початковому етапі навчання являє собою просте Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа і дуже коротке логічно побудоване висловлювання, що містить один або кілька мовних зразків. Учні повинні вміти без попередньої підготовки логічно і послідовно висловлюватися відповідно до навчальної ситуації, робити усні повідомлення за темою, передавати своїми словами основний зміст прослуханого або прочитаного в межах мовного матеріалу. Від учнів Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа вимагається разуміння не тільки повідомляти про факти, але і виразити своє відношення до викладеного. Обсяг висловлення – не менш 15 фраз, верно оформлених у язиковому відношенні.

Монологічне висловлювання – це особливе і складне разуміння, яке необхідно спеціально формувати. У лінгвістичному плані зусилля вчителя й учня повинні бути спрямовані на відпрацьовування правильності структурно-граматичної, лексичної Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа і стилістичної побудови, в екстралінгвістичному – на відповідність мовного висловлення комунікативної мети, заданої ситуації, теми.

Продуктивність монологічного мовлення припускає разуміння вибірково користуватися мовними засобами правильно комунікативному наміру, а також деякими немовними комунікативними засобами вираження думки (насамперед інтонацією).

Так той, хто гласить повинен мозгіти відобразити у своїй мові, наприклад, різну градацію Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа твердження, прохання, запрошення, згоди, різних видів відмовлення, питання і різних емоцій.

Як затверджує Ю.І.Пассов [16,с.31], у науковому контексті поняття „монологічне мовлення” не існує. Він объяснює це протиріччя тим, що, если ми говоримо, що ніякої монологічного мовлення не існує, ми маємо на увазі, що будь-яке спілкування ( а Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа ми навчаємо йому) діалогічно по своїй суті. У ньому завжди беруть участь дві сторони: не тільки той, хто гласить, але і той, для кого говорять. Це отже означає, що не існує висловлювань, які б не мали спрямованості, цілеспрямованості, не існує говоріння в порожнечу.

Будь-яке монологічне висловлювання повинне мати у Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа собі такі якості:

1. Цілеспрямованість. Вона виявляється у тому, що у комуніканта є визначена мета – вирішити визначену мовну задачку, причому задачку, спрямовану на співрозмовника.

2. Логічність. Під нею розуміється така властивість висловлювання, що забезпечується послідовністю викладу, тобто думок, фактів, зв'язаних внутрішньо за рахунок змісту.

3. Структурність/зв”язок як Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа послідовність викладу, забезпечуваний зовнішніми ( стосовно логіки) спеціальними засобами.

4. Відносна завершеність у змістовному, тематичному плані.

5. Продуктивність. Будь-яке висловлювання рівня понадфазової єдності завжди нове ( якщо це не цитата), завжди нова комбінація мовних одиниць, тобто продукція, а не репродукція заученого.

6. Безперервність, тобто відсутність непотрібних пауз, осмислена синтагматичність висловлювання.

7. Самостійність. Це одна Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа з найважливіших якостей висловлювання, що виявляється у відмові від всіляких опор – вербальних, схематичних, ілюстративних.

8. Виразність – наявність логічних наголосів, інтонацій, міміки, жестів і т.п.

Навіть цей далековато не повний перелік якостей монологічного висловлювання надає багато можливостей для формулювання задач навчання такому висловлюванню:

1. навчити висловлюватися, звертаючись до непосредственної особи, у Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа конкретних умовах спілкування;

2. навчити передавати закінчену думку, що має комунікативну спрямованість;

3. навчити висловлюватися логічно і складно;

4. навчити висловлюватися з достатньою швидкістю, що забезпечує відсутність необґрунтованих пауз між фразами, що може порушити взаєморозуміння.

1.2 Психолого-фізіологічні особливості різних етапів навчання школярів

Успішність організації навчання залежить від урахування психофізіологічних та психологічних особливостей Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа учнів. У сучасній віковій психології прийнято виділяти наступні основні періоди розвитку школяра [10,с.171]:

- молодший шкільний вік ( від 7 до 11 років)

- підлітковий вік (від 11 до 15 років)

- рання юність, або старший шкільний вік (від 15 до 18 років)

Кожен віковий період відрізняється особливою характеристикою, він підготовляється попереднім періодом, виникає на його основі і служить Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа у свою чергу основою для настання наступного періоду.

Вступ до школи заносить найважливіші зміни в житті дитини. Навчання – це серйозна праця, що вимагає відомої організованості, дисципліни, вольових зусиль з боку дитини. Молодші школярі відрізняються гостротою і свіжістю сприйняття, свого роду змістовною допитливістю. Сприйняття на цьому рівні психічного розвитку Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа зв'язано з практичною діяльністю дитини. Сприймати предмет для школяра – значить щось зробити з ним, щось змінити в ньому, зробити які-небудь дії, узяти поторкати його. У першу чергу діти сприймають ті об'єкти або їхні властивості, ознаки, особливості, що викликають безпосередній емоційний відгук, емоційне відношення. У зв'язку з віковою Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа відносною перевагою діяльності першої сигнальної системи в молодших школярів більш розвита наочно-образна пам'ять, чим словесно-логічна. Основна тенденція розвитку уяви в молодшому шкільному віці – це удосконалювання уяви відтворення. Воно зв'язано з представленням раніше сприйнятого або створенням образів відповідно до даного опису, схемою, малюнком і т.д Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа. Мислення молодшого школяра, особливо першокласника, наочно образне. Воно постійно спирається на сприйняття або представлення. Словесно виражену думку, що не має опору в наочних враженнях, самим молодшим школярам зрозуміти важко. Молодші школярі, як правило, дуже емоційні, відрізняються бадьорістю, життєрадісністю.

У підлітковому віці відбувається істотна перебудова всього організму підлітка, що відбиває й Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа у деяких психологічних особливостях. Це період бурхливого й у той же час нерівномірного фізичного розвитку, если відбувається посилений ріст тіла, удосконалюється мускульний апарат, йде інтенсивний процес окостеніння кістяка. У підлітковому віці істотно перебудовується нрав навчальної діяльності. Поступово наростаюча дорослість підлітка робить неприйнятними для нього звичні молодшому Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа школяреві старі форми і методи навчання. Схильний раніше до дослівного відтворення навчального матеріалу, він прагне тепер викладати матеріал своїми словами. Зміст і логіка досліджуваних у школі предметів, зміна нраву і форм навчальної діяльності формує і розвиває в нього здатність интенсивно, самостійно мислити, міркувати, порівнювати, робити глибокі узагальнення і висновки. Основна особливість розумової Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа діяльності підлітка – здатність до абстрактного мислення, зміна співвідношення між конкретно-образним і абстрактним мисленням на користь останнього. Конкретно-образні (наочні) компоненти мислення не зникають, а зберігаються і розвиваються, продовжуючи відігравати істотну роль у загальній структурі мислення. У процесі навчання підліток здобуває здатність до раскладного аналітико-синтетичного сприйняття (спостереженню Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа) предметів і явищ. Сприйняття 100є плановим, послідовним і всебічним. Наростає разуміння організовувати і контролювати свою увагу, процеси пам'яті, керувати ними. У підлітковому віці помічається значний процес у запам'ятовуванні словесного й абстрактного матеріалу. Мозгіння організовувати розумову боту з запам'ятовування визначеного матеріалу, мозгіння використовувати спеціальні способи розвитий Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа у підлітків у набагато більшому ступені, чим у молодших школярів.

Старший шкільний вік – період цивільного становлення людини, його соціального самовизначення, активного включення в громадське життя, формування духовних якостей. У старшому шкільному віці завершується характерний для підліткового віку період бурхливого росту і розвитку організму, настає відносно спокійний період фізичного розвитку. Навчальна Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа діяльність старшокласників пред'являє набагато більш високі вимоги до їх розумової активності і самостійності.

Учні дорослішають, збагачується їхній досвід. Росте їхнє свідоме відношення до навчання. Саме в цьому віці юнаки і дівчата звичайно визначають свій специфічний стійкий інтерес до тієї або іншої науки, галузі знання. Такий інтерес у старшому шкільному Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа віці приводить до формування пізнавально-професійної спрямованості особистості, визначає вибір професії. Наприкінці старшого віку учні опановують своїми пізнавальними процесами( сприйняттям, пам'яттю, уявою, а також увагою), підкоряючи їхню організацію визначеним задачкам життя і діяльності. Розумова діяльність старшокласників характеризується в порівнянні з підлітковим віком більш високим рівнем Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа узагальнення й абстрагування, що наростає тенденцією до причинного пояснення явищ, мозгінням аргументувати судження, доводити істинність або хибність окремих положень, робити глибокі висновки й узагальнення, зв'язувати досліджуване в систему.

Розвивається критичність мислення.

Для того, щоб спостерігалася принципова відмінність у специфіці навчання, пропонується розділити вікові категорії по групах:

1 група –від 7 до 13 років

2 група Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа –від 14 до 18 років

1-а вікова група – це особлива ступінь розвитку; саме з неї починається навчання, що необхідно враховувати при доборі навчальних матеріалів, при виборі прийомів і підходів роботи, вправ, при організації навчання.

Саме в цей період потрібно організовувати навчання так, щоб учень добував знання, а не одержував їх Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа для запам'ятовування в готовому виді, щоб він опановував навичками й разуміннями в итогі своєї праці. Для того, щоб виховувати трудове відношення до навчання, варто уникати розжовування завдань і установок, не боятися перевантажити учнів, не знімати труднощі, а допомагати їх переборювати.

Цей період також дуже сприятливий для творчого розвитку Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа.

Всі учні приходять у школу з різним, найчастіше недостатньо розвитим рівнем здібностей до оволодіння монологічним і діалогічним мовленням. Якщо учень не може удержати в пам'яті, скажемо, більш двох слів, не вміє імітувати, погано розрізняє звуки, якщо в нього не розвиті зорова пам'ять, здатність до язикової абстракції і т Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа.п., то надзвичайно утруднена вся навчальна діяльність.

Здатності учнів треба спеціально розвивати і займатися цим цілеспрямовано, починаючи з перших уроків.

Т.ч., змістом навчання початкового періоду повинний бути:

1. Підтримка мотивації учнів до оволодіння іншомовним спілкуванням.

2. Оволодіння основами іншомовного мовлення.

3. Оволодіння достатнім для мінімального спілкування матерікрасном.

4. Оволодіння основними прийомами здійснення навчальної Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа діяльності.

5. Розвиток самостійності в оволодінні іншомовними знаннями, навичками й разуміннями.

6. Розвиток іншомовних здібностей як однієї з основ успішного подальшого навчання.

Як і в 1 групі, багато чого в навчанні залежить насамперед від специфіки того, кого навчають. От чому потрібно хоча б кратко охарактеризувати особистість підлітка.

Відомо, що соціальна Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа, духовна, соціально-моральна і фізична зрілість приходять до людини не одночасно. У той час як фізіологічно й інтелектуально людина вже сформувалася, шлях до знаходження самостійності, зрілості ще довгий. Це протиріччя в особистості сучасного підлітка вимагає до для себя пильної уваги вчителя.

Центральними психологічними процесами цієї вікової групи є розвиток самосвідомості і Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа самореалізації. Підліток багато пробує, бажаючи реалізувати для себя в тім або іншому виді діяльності. Різні учні віддають перевагу різним видам діяльності: розумовому, фізичної, спілкуванню, суспільній боті. У цьому чітко виражена диференціація інтересів, властивому даному вікові.

Нередко підліток досить швидко остигає до 1-го виду діяльності, переміняючи його іншим. І здесь Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа дуже важливо помітити, що в цьому виявляється не дифузність його інтересів ( як у 1 групі), а прагнення вибрати такий вид діяльності, що надає йому більше можливостей для прояву його самостійності.

Якщо мати на увазі чисто навчальну сторону справи, то варто сказати, що процес навчання в 2 групі тим більше Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа коштовний, чим більше він насичений підготовкою до самоосвіти.

Цій віковій групі, особливо на більш дорослому її рівні, властиво довільне запам'ятовування, що виявляється ефективним у тому випадку, якщо вони усвідомлюють, навіщо варто запам'ятовувати той або інший матеріал, що в итогі цього буде досягнуто.

Допомагає в цій віковій групі запам'ятовувати Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа й усвідомлення характерних рис матеріалу, співвіднесення і значеннєве угруповання об'єктів запам'ятовування і, головне опора на розумову боту в навчальній діяльності.

Висновки до розділу 1

Говоріння – вид мовної діяльності, за допомогою якого здійснюється усне вербальне спілкування. Говоріння репрезентують 2 типи мовленнєвої діяльності – діалогічна и монологічна. У цьому процесі дуже важливу Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа роль відіграють такі психологічні свойства як мислення і пам’ять. Отже, діалогічне мовлення являє собою об’єднане ситуативно-тематичного спільністю і комунікативними мотивами сполучення висловлень, послідовно породжених двома і більш співрозмовниками в акті спілкування. В умовах природного спілкування діалогічне й монологічне мовлення невід’ємні. Монологічне мовлення – це Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа мовлення однієї особі, що виражає в розгорнутій формі свої думки, наміри, тощо. Навчання монологічному й діалогічному спілкуванню є однією з задач, що висуває програма середньої школи з іноземної мови. Методика навчання іншомовному спілкуванню в середній школі має враховувати деякі психолого-педагогічні особливості, характерні для певної вікової категорії учнів, з метою визначення Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа найефективніших підходів, засобів та способів навчання.

Розділ 2. Методика формування вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі.

2.1 Монологічне та діалогічне мовлення як об’єкт навчання.

Діалогічна мова (ДР) характеризується визначеними комунікативними, психологічними і лінгвістичними особливостями. Реалізуючи в рамках діалогічного спілкування, ДР як чергування достатнє дробових висловлювань граничить, з 1-го Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа боку, з початком (закінченням) комунікативного контакту, а з іншого боку - з монологічними вставками, з якими вона з'єднується за допомогою початкових (кінцевих) речень, що мають діалогічну зв'язаність. Діалогічну мову варто розглядати як комунікативний акт, де має місце зміна ролей що гласить і слухає. Однак у фізичному плані комуніканти Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа не обмінюються висловленнями як це прийнято думати, а зіставляють ці висловлення, вибудовуючи їх у послідовно-часовий ряд.

Діалогізування – це не завжди мирне кооперування партнерів, що спостерігається, як правило при офіційному або процедурному спілкуванні(учень-вчитель). Нерідко (як наприклад, у ситуаціях неформального спілкування) діалог є змагальним актом сторін, що суперничають, если Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа один зі співрозмовників прагне монополізувати звуковий канал зв'язку: він перебиває напарника, не слухає його і не погодить свої репліки – реакції з його висловленнями.

Діалог, як і будь-який комунікативний акт, протікає в конкретній ситуації спілкування і є продуктом. Тим часом в ієрархічній структурі усномовного спілкування комунікативна ситуація Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа як програма, але вона, як правило, відразу чітко не розкривається.

З комунікативно-інформаційної точки зору перші репліки можуть бути зведені до наступних типів висловлювань:

- формули соціального спілкування (вітання, вираження подяки, вибачення і т.д.);

- запит інформації ( питання, прохання повідомити що-небудь);

- вираження емоцій;

- інформування;

- наказ-прохання;

- коментування (констатація Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа) обставин, у яких знаходяться ті, котрі спілкуються;

- висловлення фактичного нраву (тобто висловлення, що не несуть якої-небудь важливої інформації; ними обмінюються для підтримання розмови, у силу правил пристойності, если, наприклад ніяково мовчати, потрібно заповнити паузу).

В умовах природного мовного спілкування діалогічна мова, найчастіше, поєднується з монологічною мовою, будучи Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа, по суті , монологом у діалозі.

Висловлювання, що є реакцією на репліку в діалозі, у залежності від його змісту може складатися як з 1-го, так і з декількох речень (фрагментарне висловлювання, монологічна єдність), тобто в діалог може бути включений монолог. Репліка – реакція на монологічну вставку відноситься до змісту усього висловлювання Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа, а не тільки до останнього (заключного) речення. З цього виявляється, що монологічні вставки в діалог не піднімають діалогічної язикової діяльності партнерів.

У свою чергу монологічна мова характеризується в методиці такими основними особливостями[15,с.89]:

1. безперервність (дозволяє тому, хто гласить повно висловлювати свої думки), доступність і зрозумілість2. послідовність і логічність3. повнота і Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа зв”язність викладу думок, розгорнення4.повноскладовість речень, односпрямованістьЗ лінгвістичної точки зору монологічна мова характеризуєтьсяповноскладовістю речень і, як правило,розгорнутимвикладом думок.Згідно комунікативної мети розрізняють наступні монологічні висловлювання:1. за метою висловлювання: - монолог – повідомлення - монолог – опис - монолог – міркування - монолог–оповідання - монолог – переконання 2. за ступенем підготовленості: - підготовлена монологічна мова - непідготовлена монологічна мова Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа (власні судження, без опори)Основні властивості монологічних мовних мозгінь:1. логічність і зв”язність викладу думок2. комунікативне, мотивоване і творче користування язиковими засобами3. правильність мови на комунікативно достатньому рівніМетою навчання монологічної мовиєформуванняумінь монологічної мови, під якимирозуміютьсяуміннякомунікативно-мотивовано, логічно, послідовно і складно, досить повно і верно у мовному відношенні викладати свої думки в Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа усній формі.Кінцеві вимоги програми до монологічного мовлення учнів (9) класів: «Учні повинні вміти без попередньої підготовки логічно і послідовно висловлюватися відповідно до навчальної ситуації, робити усні повідомлення за темою, передавати своїми словами основний зміст прослуханого або прочитаного тексту в межах програмного мовного матеріалу (2-9) класів. Від учнів вимагається вміння не Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа тільки повідомляти у фактах, але і виражати своє відношення до викладеного. Обсяг висловлювань – не менш 10 фраз, верно оформлених у мовному відношенні».

2.2 Основні підходи до навчання монологічного та діалогічного мовлення

З погляду різних создательів у процесі навчання діалогічним мозгінням можна виділити кілька підходів. Розглянемо деякі з их.І.Л.Бім Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа [4] відзначає, що в методиці навчання іноземної мови існує дві основні стратегії навчання діалогічної мови: шлях «знизу» (від частини до цілого) і шлях «зверху».Шлях «знизу». Учні опановують окремимимовнимидіями розчленовано на основі серії вправ. При цьому вони здобувають разуміння співвідносити ці дії один з одним: твердження-перепитування, питання Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа-відповідь і т.д. (I рівень формування діалогічної мови). Але, для того щоб забезпечити самостійну мовну взаємодію учнів іодержати бажаний мовний продукт, а також запланований результат-уміння здійснювати основні функції спілкування, необхідномодулюватисамесамуцю взаємодію в руслі зазначених мікродіалогіві мікромонологів. Цьому в найбільшій мірі сприяє створення ігрових ситуацій, що забезпечують найбільш адекватні умови для Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа породження висловлень. Саме в подібних умовах найбільш успішно формуються такі властивості діалогічної мови, як її вмотивованість ситуацією спілкування, її експресивність, спрямованість. Бота, як правило, відбувається в парах, з 3-4 осіб.Другий шлях оволодіння діалогічною мовою - це шлях«зверху». Досить розповсюджений у практиці навчання і припускає ознайомлення учнів з Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа діалогом-зразком шляхом його прочитання за ролями або прослуховування (відповіді на питання по змісту) і, як правило, супроводжується його відтворенням.На відміну від першого шляху, здесь дії учнівзначно більше засновані на процесах запам'ятовування і репродукції, причому як вихідний об'єкт засвоєння виступає готовий мовний витвір. І хоча даний Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа зразок мови розчленовується у процесі роботи над ним, перетворюється шляхом підстановок і заміщень, але все-же основне навантаження лягає здесь на пам'ять учнів та їхні дії не завжди вдається в достатній мірі комунікативно мотивувати і стимулювати, якщо не зробити ставку на інтерпретацію цього діалогу, на боту над Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа змістом слова.Більш того, представляється, що якщо слідувати в боті над діалогічним мовленням тільки цим шляхом, то в умовах обмеженого часу в школі це ніесли не приведе до формування досить мобільнихпродуктивних мовленнєвих разумінь.Однак дотримуватись тільки першого шляху теж було б недостатнім. Нередко учні вагаються з вибором предметного змісту для Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа свого висловлювання, якщо не удається відносно «чітко» визначити його заданою ситуацією. У цьому значенні готові зразки діалогічної мови служать їм визначеною опорою. Вони служать їм також опорою для композиційного оформлення і вибору засобів вираження думки, почуттів. Саметому необхідно поєднувати обидва зазначені шляхи,використовуватиїхутісному взаємозв'язку.З погляду професора Г.В.Рогової Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа [22,с.135] навчання діалогічному мовленню включає внутри себя рішення наступних двох задач: 1) навчання реплікуванню;2) навчання вмінню розгортати одну з реплік діалогу взв'язне висловлювання, у мікромонолог. При навчанні діалогічного мовлення існує шлях «зверху» і шлях «знизу», тобто шлях от цілого діалогу-зразка або шлях от елементарної діалогічної Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа єдності (пара реплік, що належать різним співрозмовникам і утворюють органічне ціле в змістовному і структурному відношенні).Зупинимося докладніше на характеристиці першого шляху. Г.В.Рогова [22, с.137] виділяє наступні етапи у навчанні, відштовхуючись від діалогу-зразка (шлях зверху).Перший етап полягає в сприйнятті спочатку на слух, а потім із графічною опорою готового Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа діалогу з метою загального розуміння його змісту, виявлення діючих осіб і їхніх позицій.Другий етап – аналітичний – припускає виявлення і «присвоєння»особливостей даного діалогу (мовних кліше, еліптичних речень, емоційно-модальних реплік, звертань).Третій етап – відтворення по ролях–драматизація, що припускає повне «присвоєння»даногодіалогу. Тутзакінчуєтьсяроботанад підготовленим діалогом.Четвертий етап – етап Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа стимулювання діалогічного спілкування на основі подібної, але нової ситуації.Г.В.Рогова [22, с.136] стверджує, що після сприйняття діалогу на слух і в графічній формі учні повинні виконати тест, що покаже міру розуміння діалогу. Цей тест на зіставлення, при його виконанні учні підбирають до персонажів діалогу їх репліки. Після Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа цього відбувається «розбір» діалогу, що полягає у виявленні його специфічних особливостей: звертань, що містяться в тексті, розмовних кліше, еліптичних речень і т.д. Потім учні розігрують діалог близько до тексту (третій етап). Бажано, щоб вони робили це по пам'яті, тому до кожного виконавця додається «суфлер», який підказує учням репліки, дивлячись у Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа книжку, якщо для их це складно. Нарешті, учням пропонуються нові ситуації (четвертий етап); вони створюються шляхом зміни окремих її компонентів. При цьому учням потрібно дати опори, на основі яких здійснюється діалогічне спілкування.Багато методистів, а зокрема О.П.Пронина[19], називає цей підхід «дедуктивним». Прихильники такового підходу посилаються на Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа те, що в природних умовах дитина засвоює систему мови «зверху вниз»: від величавых інтонаційно-синтаксичних блоків до їхніх елементів, розвиток йде шляхом вичленовування елементів з цілого, приналежність до цілого полегшує пригадування і т.п. Недолік цього підходу у тому, що він зовсім не розвиває разуміння самостійно використовувати матеріал у Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа мові, зосереджуючи увагуна формальній стороні мови. Шлях від цілого діалогу до засвоєння його елементів приводить до того, що настає передчасна автоматизація елементів у тому взаємозв'язку, у якому вони використані у цілому діалозі. Таким чином, це веде до його механічного завчання й обмежує можливості вільної розмови у Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа нових умовах.Другий шлях – це шлях від діалогічної єдності до цілого діалогу (шлях знизу). Використовуючи цей шлях, зручніше навчати розгортаннюрепліки, використовуваннюмікромонологів.Утакогородудіалогічнихєдностях стимулююча репліка будуєтьсятаким чином, що вона викликає розгорнуту відповідь. Для цього стимулюючій репліці потрібно додати відповідний нрав. Вона виновата бути виражена серією питань або питанням типу «чому?» і «від чого Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа?», «з якою метою?».Шлях «знизу» припускає також виконання завдань на відновлення одної з реплік. У цьому випадку професор Г.В.Рогова приводить приклад: дається картина, на якій зображені два школяри перед дверима кабінету іноземної мови. Один гласить: How did you write the test? Have you got a bad mark Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа? У другого відкритий рот. Що він відповідає?Цей підхід у методиці також зустрічається як «індуктивний». Цей підхід здобуває все більше прихильників завдяки тому, що з перших же кроків направляє на навчання взаємодії, що лежить в основі діалогічної мови; становлення мовних разумінь і навичок при такому підході відбувається Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа в процесі спілкування. Опора на аналогію відіграє велику роль на нижньому рівні розвитку вмінь, при формуванні первинних мозгінь, і здесь еталонний діалог може зіграти свою роль, не для завчання, а як зразок для наслідування. На більш високому рівні на перший план виступає задачка навчити школярів самостійно планувати мовнідії Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа «через усвідомлення мотивів, цілей і можливих итогів дії», а також «розширювати зміст і форму мовних значень, адекватних змісту».Отже, відповідно до індуктивного шляху навчання підготовці до ведення діалогу включає:1) удосконалювання психічних механізмів діалогічної мови;2) формування навичоквикористаннямовногоматеріалу,типового для діалогічної мови;3) оволодіння вмінням взаємодії з партнерами в умовах внутрішньої та зовнішньої мовної ситуації Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа;4) навчання запитувати інформацію різноманітними питаннями, варіантам реагування на ці питання;5) з набраних реплік складати мінідіалоги;6) етап встановлення логічних зв'язків між мікродіалогами, складання макродіалогу.Досить розповсюдженим варіантом діалогу Г.В.Рогова виділяє полілог, форма говоріння, адекватна спілкуванню в колективі. Найбільш придатним прийомом розвитку полілога є різні форми Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа драматизації, включаючи рольові ігри, в яких беруть участь велика кількість учнів. При навчанні говорінню велике місце належить моделюванню ситуацій спілкування, які стимулюють мовленнєвоосмислюючу діяльність учнів. У навчанні монологічної мови в методиці Г.В.Рогової прийняті також два шляхи: «шляхи зверху» - вихідною одиницею навчання є закінчений текст; «шлях знизу Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа», де в основі навчання – речення, що відображає елементарне висловлювання.Розглянемо спочатку спосіб навчання, при якому вихідною одиницею є текст-зразок. Бота над ним складається з трьох етапів.Перший етап – максимальне «присвоєння» змістовного плану тексту, його мовного матеріалу і композиції, тобто всього того, що може використовуватися потім у текстах, які Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа будуть будувати самі учні, створюючи свої монологи.У зв'язку з цим етапом професор Г.В.Рогова рекомендує наступні завдання:- Прочитати текст, відповісти на питання по змісту.- Скласти план тексту у виді питань або тез (як полегшений варіант: упорядкувати запропонований план з порушеною послідовністю відповідно до змісту тексту).- Скласти програму, тобто Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа кожному пт плану підібрати необхідний «будівельний» матеріал. Кожен учень підбирає свій матеріал, тому програма носить індивідуальний нрав. Цей етап припускає поглиблення в текст і інтенсивну інвентаризацію його матеріалу, що приводить до його засвоєння і запам'ятовування.Другий етап – різноманітні перекази вихідного тексту: спочатку близько до тексту, потім Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа від імен різних діючих осіб і, нарешті, від імені учня. Наприклад, текст «Victor’s Working Day» спочатку переказується з мінімальними перетвореннями, об'єктивно, від особи його создателя; потім від особи його мами, брата, що веде до значних перетворень, до внесення доповнень, оцінки зокрема: „Віктор дуже організований або ледачий” і т.д Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа. Потім матеріал тексту використовується для опису власного розпорядку денька теж з елементами оцінки, самокритики.Професор Г.В.Рогова відзначає також, що переказ тексту як спосіб розвитку монологічної мови здавна використовувався в методиці, однак розглядався як кінцева інстанція в розвитку цієї форми мови, що не можна визнати правильним, тому що Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа простий переказ позбавлений найважливіших черт мови і не є комунікативним. Але переказ як проміжна стадія в «присвоєнні» тексту є ефективним засобом навчання монологічному висловлюванню.Третій етап припускає зміну ситуативних разумов, та як вважає Г.В.Рогова містить завдання наступного нраву:- Моя знайома працює в зоопарку. Вона доглядає за ведмедиком. Ось Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа щовона розповідає про його розпорядок денька... - Хлопці, ви знаєте, що сразу у космосі працюють космонавти... Що ви знаєте про їхній розпорядок денька? Як вони проводять свій вихідний денек? Таким чином, вихідний текст цілком переробляється, тексти-монологи, що представляють собою редакцію на нову ситуацію, мотивовані,індивідуально-забарвлені; отже Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа їх можна розцінювати як власну мову учнів.«Шлях знизу» припускає розширення висловлювання від елементарноїодиниці-речення до закінченого монологу. Цей шлях складається також з 3 етапів.На першому етапі учням пропонуються завдання стимулюючі їхні короткі висловлювання у зв'язку з темою (ситуацією) типу:- Діти, я дуже люблю зиму. А ви? Давайте з'ясуємо Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа, хто як відноситься до цієї пори року. - Давайте з'ясуємо, кого в класі більше – тих, хто обожать зиму, або тих, хто її не обожать. Другий етап припускає конкретизацію й уточнення сказаного, що сприяє наростанню обсягу висловлювання кожного учня, оволодіння мозгіннями користуватися такими методами зв'язку між реченнями, як займенник Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа 3-ї особи, вказівні (це, ця, ці, цей), присвійні займенники (його, її их), приєднувальні союзи (і, тому що), протиставний альянс (але). Завдання спрямовані на стимулювання більш розгорнутого висловлювання:- Скажи, чи любиш ти зиму і що ти робиш узимку? - Чи любиш ти кататися на лижах? З ким ти Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа звичайно катаєшся на лижах? - Учитель показує картину, на якій зображено товстуна, і запитує:«Як ви думаєте: він катається на лижах, ковзанах? Що він робить звичайно?» На третьому етапі - етапі самостійного розгорнутого висловлювання, в мову учнів включаються елементи аргументації, оцінки, характеризуються причинно-наслідкові відносини. Наступне завдання типове для цього етапу:- Поясни, чому Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа ти любиш зиму. Може усе-таки щось тобі у ній не подобається? Обидва підходи – «зверху» і «знизу» - використовуються як при підготовленому, так і при непідготовленому мовленні, тобто або з використанням опор, або без их. У методиці щодо використання опор для навчання монологічної мови сразу приділяється багато уваги Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа. Опори носять індивідуальний нрав: більш підготовлені учні користуються мінімальними опорами, більш слабкі – розгорнутими (у формі, готової до вживання). Дуже важливо, щоб учні співвідносили опори з пт плану свого майбутнього висловлювання,складаючи,такимчином,його програму. Важливо також, щобопоримістилиматеріал, щододає висловленню особисте емоційне забарвлення: «По-моєму...»,«Меніце подобається...», «На мій погляд...». При Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа розвитку монологічного висловлення варто використовувати ігрові прийоми типу: «Придумайте загадку про художника, композитора і т.д., занесіть до неї дані, необхідні для відгадки, але які не підказують відповідь прямо»; «Побудуйте колективну розповідь про відому людину; Наташапочне розповідь, інші продовжать її». Наприклад: «Він народився кілька сторіч тому вспять. У юності він Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа був актором. Але він відомий своїми п'єсами і сонетами. Сонети переведені на українську мову. Його трагедії і комедії ставлять у театрах по всьому світу і, зокрема, в Україні...» Таким чином, «Зверху»:1. знайомство учнів з текстом (вправи: прочитати текст, відповісти на питання; план, порядок речень; маленький переказ)2. передача змісту тексту Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа (від особи 1-го з персонажів)3. зміна ситуації«Знизу»:1.висловлюванняшколярівнавизначенутему(висловлювання вибудовуються у логічному порядку, учні за допомогою вчителя розгортають свої висловлювання)2. етап установлення текстових і логічних зв'язків між висловлюваннями3. учні продукують свій монолог за даною темою, включаючи в нього думку й оцінку.

На відміну від інших Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа методистів В.Л.Скалкін [23,с.11] указує на багатоступінчастий підхід до навчання діалогу. Це важливе методичне положення випливає з лінгвістичних особливостей діалогу як тексту (понадфразової єдності), величина якого не є стабільною, а визначається потребами комунікації. Іншими словами, діалогічне спілкування може бути маленьким і разом з тим вичерпним, завершеним. Отже Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа, початок навчання діалогічному мовленню випливає з діалогічної єдності, мікродіалогу. З іншого боку, необхідно подбати про формування здатності до створення окремого висловлювання в діалогічному зв'язуванні спочатку рівня слова, словосполучення (еліпса), потім повного речення і, нарешті, зв'язування речень, що містять стимул для подальшого діалогізування.

Висновки до розділу 2

У цьому розділі було Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа розглянуто різні підходи до формування вмінь монологічного та діалогічного мовлення. У сучасній методиці найефективнішими вважаються два підходи „зверху” та „знизу”, які функціонують як в монологічному так і в діалогічному мовленні, але по-різному, згідно до форми мовлення.

Такі підходи також зустрічаються як „індуктивний” та „дедуктивний”, але переважно Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа у формуванні вмінь та навичок діалогічного мовлення.

Важливо також зауважити, що у процесі навчання не тільки цілком можливим, але й необхідним є інтегроване сполучення підходів до навчання тієї чи іншої форми мовлення.

Отже, обираючи підхід, вчитель обирає також принципи навчання, засоби, прийоми та згідно з цим встановлює комплекс вправ.

Таким Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа чином, вищерозглянуті підходи є ключовими при формуванні комунікативної компетенції з іноземної мови.

Розділ 3. Практичне застосування підходу „зверху” до формування вмінь монологічного та діалогічного мовлення

3.1 Підхід „зверху” до формування вмінь монологічного мовлення в учнів 8 класу

Аналіз навчальних програм, підручників та інших посібників показує, що мета навчання діалогічного мовлення виявляється у формуванні вмінь учнів Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа задавати питання, відповідати на их, повідомляти інформацію для подальшого обговорювання, реагувати на повідомлення співрозмовника, виражаючи своє відношення до почутого, вести бесіду, не тільки реагуючи на репліки напарника, але і виступаючи ініціатором її продовження.

Проаналізувавши методично-дидактичні фактори і психолого-педагогічні особливості учнів, я вирішила запропонувати кусок уроку, розроблений Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа для 8 класу.

Саме середній ступінь є завершальним етапом у створенні бази для активного володіння навчальним іншомовним матерікрасном. На цій стадії продовжується розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності, серед яких, як раз і домінує усне мовлення.

Головною особливістю психофізіологічної свойства учнів усієї вікової групи, якою я керувалася при відборі найбільш ефективного Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа підходу до формування вмінь і навичок діалогічного та монологічного мовлення, є розвиток складніших форм мислення.

Таким чином, знання вікових особливостей учнів середнього ступеня дає вчителю можливість визначити саме ті підходи, прийоми, форми та засоби навчання, які призведуть до успішного вирішення навчальних, розвиваючих та інших завдань уроку.

У розробленому Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа мною кусокі уроку на розвиток мозгінь діалогічного мовлення, обрано підхід від цілого діалогу-зразка, тобто шлях «зверху», де учні відштовхуються від діалогу-зразка і проходять чотири основних етапи. Таким чином, при виборі підходу я спираюся на точку зору професора Г.В.Рогової[22 ].

Основним засобом навчання як діалогічного так Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа і монологічного мовлення є вправи. При цьому використовуються допоміжні засоби – опори. Призначення опор одне – безпосередньо або опосередковано допомогти породженню мовленнєвого висловлювання за рахунок виклику асоціацій з життєвим і мовним досвідом учнів.

У кусокі уроку пропонується змістовно-словесна (вербальна) опора – структурно-логічна схема, що, по суті справи, є методом керування висловлюванням Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа.

Діалог-зразок, що є своєрідною відправною точкою при відібраному нами підході, також служить одночасно й опорою для учнів, і зразком того мовленнєвого здобутку, який вчитель повинен одержати на даному уроці.

Таким чином, ми повинні розглянути питання про те, як такий діалог пред'являти, що з ним робити отдалі і як підвести Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа учнів до створення власного діалогу.

Як показано на запропонованому кусокі уроку вчитель насамперед повинен сформулювати завдання та викликати потребу та інтерес. На прикладі куска уроку ми бачимо, що вчитель пропонує учням ситуацію.

Наступним кроком є пред'явлення діалогу-зразка. Відносно методу та форми пред'явлення діалогу-зразка Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа учням існують деякі протиріччя у точках зору різних методистів.

Наприклад, професор – методист Л.С.Панова [15,с.71]стверджує, що в процесі пред'явлення діалогу – зразка саме вчитель повинен, очень задіяти свої акторські здібності. Однак на думку професора В.А.Бухбиндера і професора В.Штраусса [13,с.228] вчителеві доцільніше використовувати фонограму, залучаючи для Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа запису висококваліфікованих фахівців або носіїв мови, щоб учні одержували прекрасні зразки для відтворення.

Тому який вибрати спосіб представлення діалогу-зразка, залежить від самого вчителя.

У запропонованому кусокі уроку вчитель чітко, голосно, артистически, показуючи голосом, що розмовляють двоє, вимовляє діалог-зразок. Щоб учні уявили собі, що це розмова по телефону, учитель Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа, переходячи від однієї репліки до іншої, перекладує уявлювану слухавку з однієї руки в іншу.

Потім проходить контроль розуміння змісту діалогу-зразка за допомогою питань щодо його змісту, що служать спонуканням до мовленнєвої реакції, а також вдосконалюють механізми відбору мовних засобів, методів формування та формулювання думки, що є характерними для Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа цієї вікової групи (8 клас).

Цей діалог учні спочатку розучують на слух, повторюючи кожну репліку за вчителем хором, потім відтворюють його по рядах і, нарешті, - у парах при синхронній боті.

Після цього вчитель пред'являє написану на дошці або на плакаті структурно-логічну схему цього діалогу (Додаток В). Як бачимо Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа, у структурно-логічній схемі зберігаються мовні кліше, що підказують, як виновата розвиватися розмова, а також елементи, що визначають, як треба прореагувати, - питанням, повідомленням або спонуканням.

Потім настає етап, если учні в парах будують за цією схемою свої діалоги.

Відповідно до запропонованого куска, кожна пара одержує картку з описом ситуації Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа. У картках зазначені різні місця, куди запрошується мовленнєвий партнер і перешкоди, що заважають піти туди.

Відтворення діалогу в парах – дуже ефективна вправа для розвитку мовних разумінь учнів, що активізує розумовно-мовленнєву діяльність учнів та ініціативність.

Учнів варто також привчати до зміни співрозмовників. Це створює ефект новізни у Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа спілкуванні, підвищує комунікативну мотивацію, розвиває в учнів таку цінну якість, як товариськість. Поєднуючи в парі сильного учня з менш підготовленим, вчитель організує не тільки їхнє спілкування, але і взаємодопомогу, що є дуже важливим у виховному відношенні.

3.2 Підхід „зверху” до формування вмінь діалогічного мовлення в учнів 8 класу

Що ж стосується роботи над монологічним Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа висловлюванням, я пропоную кусок уроку також у 8 класі за темою: „My Working Day”. Це по суті також навчання монологічному висловлюванню «шляхом зверху», де вихідною одиницею навчання є закінчений текст.

У практичній частині своєї роботи не випадково вирішила реалізувати саме «шлях зверху» для середньої вікової групи, причому при розвитку Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа вмінь як монологічного, так і діалогічного мовлення. Саме тому, що вихідною точкою відправлення при розвитку вмінь монологічного мовлення «шляхом зверху» є закінчений текст, це є набагато ефективніший підхід. При такому підході ми виконуємо не одну практичну задачку, а також підключаємо до роботи інші види мовленнєвої діяльності (у даному випадку Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа читання), що є цілком можливим і навіть досить сприятливим для даної вікової групи. Однак зовсім не можна стверджувати, що ми досягаємо менших итогів, якщо йти «шляхом знизу». Я вважаю такий підхід більш раціональним та ефективним для початкового етапу навчання, тобто молодших школярів. Удобно те ж саме ми маємо при розвитку Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа вмінь діалогічного мовлення, але здесь ми навчаємо паралельно або читанню, як при розвитку разумінь монологічної мови, або аудіюванню ( під час пред'явлення діалогу-зразка).

Повернемося до свойства запропонованого куска уроку на розвиток мозгінь монологічного мовлення.

Отже, учитель насамперед формулює завдання, викликає в учнів потребу та інтерес. Отдалі Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа йде переглядове читання тексту, при якому учні проходять шлях від загального сприйняття тексту до визначення тих його частин, що вимагають переходу на інші види. Таким чином відбувається перехід безпосередньо до підготовки монологічного висловлювання: учні працюють у невеликих групах і за допомогою пошукового читання відшукують у тексті ключові думки.

Ця вправа є Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа дуже ефективною, тому що при її виконанні до роботи підключаються не тільки різні види механізмів, характерні для даного типу вмінь, а й розвиваються більш складні форми мислення, що відповідає психофізіологічним особливостям учнів цієї вікової категорії.

Після того як учні записують та зачитують відібраний матеріал, вони отримують змістовно-словесну Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа (вербальну) опору - план.

Отже, відповідно до куску уроку учні очень «привласнюють» змістовний план тексту, його мовний матеріал і композиції, усе те, що може бути використане потім у текстах, які будуть будувати самі учні, створюючи свої монологи.

Якщо йти «шляхом зверху» отдалі учням пропонуються різноманітні перекази вихідного тексту Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа.

На прикладі куска уроку ми бачимо, що текст «Victor’s WorkingDay» учні переказують вже з визначеними перетвореннями, а зокрема від імені друга, тобто з невеликою зміною основної граматичної структури.

При виконанні такового завдання вчитель залучає до переказу якнайбільше учнів з метою більш детализированного відтворення. Такий прийом не тільки сприяє розвитку й Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа удосконаленню мислення, але і безпосередньо активізує пам'ять і увагу. Отдалі учні за допомогою вправ типу „запитання-відповідь” вносять деякі доповнення, що містять елементи оцінки та критики. Саме ці свойства мислення є досить розвиненими у цьому віці.

Таким чином, учні одержують вже трансформований варіант вихідного тексту, що Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа служить їм вербальною опорою для формування власного монологічного висловлювання.

Отже, аналізуючи запропоновані в даній боті фрагменти уроків, спрямовані на розвиток мозгінь монологічного та діалогічного мовлення, треба зауважити, що такі уроки на розвиток разумінь монологічного та діалогічного мовлення відповідають необхідним вимогам до их, а саме:

1. Цілеспрямованість уроку (рішення поставлених перед вчителем Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа усіх практичних задач).

2. Змістовність уроку ( матеріал текстів і вправ є досить змістовним і відповідає віковим інтересам учнів; відзначається також відповідність прийомів, використаних на уроці поставленим завданням, психологічним і психофізіологічним особливостям учнів.

3. Активність учнів (пропорційне співвідношення внутрішньої (розумової) і зовнішньої (мовної) активності учнів на уроці, при цьому відзначається домінуванням останньої; використання можливостей Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа для стимулювання мовленнєвоосмислюючої активності учнів а саме, забезпечення опорами).

4. Мовленнєва та немовленнєва поведінка вчителя (раціональне використання вчителем іноземної мови під час уроку і мотивоване звертання до рідної мови; прояв акторських здібностей учителя на уроці).

5. Результативність уроку (успішне рішення поставлених на початку уроку практичних завдань, тобто формування вмінь Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа монологічного та діалогічного мовлення).

Подібні уроки, і це є не менш важливим, повною мірою відповідають основному державному нормативному документу – програмі для середніх загальноосвітніх шкіл з іноземної мови 2-11 класу, у якій щодо 8 класу (а саме у 8 класі в цьому розділі реалізовано основні підходи до навчання монологічного та діалогічного мовлення Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа) чітко зазначено, що відносно монологічного мовлення «учні повинні вміти на основі власного досвіду робити усні повідомлення, поєднуючи розповідь, опис, роздум, і розповідати про прочитане або почуте, даючи власну оцінку подіям та характеризуючи персонажів. Обсяг висловлювань 8-10 фраз» [18,с.25], а відносно діалогічного мовлення „ учні повинні вміти брати участь у бесіді у зв Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа’язку з прочитаним, прослуханим або побаченим, висловлюючи своє ставлення до подій, погоджуючись з думкою співрозмовника чи аргументовано спростовуючи її. Обсяг висловлювань кожного співрозмовника – 3-5 реплік”. [18,с.28]

Висновки до розділу 3

У кусках уроків на формування вміньмонологічного та діалогічного мовлення представлено підхід „зверху”, який у даній боті вважається найбільш ефективним, з Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа огляду на те, що при цьому підході розвиваються також інші види мовленнєвої діяльності, а саме читання та аудіювання. Підхід „знизу” раціональніше використовувати на початковому етапі навчання для формування вмінь як монологічного так і діалогічного мовлення, виходячи з психофізіологічних та психологічних особливостей молодшого школяра.

Навчання монологічному висловлюванню починається з роботи з текстом Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа, який трансформується учнями. При цьому складається план, який одночасно є змістовно-словесною опорою; він орієнтує учнів, полегшує вибір необхідних фактів з тексту, їх групування згідно з отриманим завданням. Бота над складанням плану навчає аналізу та синтезу, узагальненню, виділенню головного на фоні другорядного, розвиває розумову діяльність учнів.

Бота над діалогічним мовленням Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа починається зі сприйняття діалогу-зразка, який згодом подається учням у виді структурно-логічної схеми. Отдалі учні працюють з опорою на ситуацію, яка описується вербально. Вона не регламентує чітко набір реплік діалогу, вона лише позначає русло, у якому слід направляти розмову. У цьому також допомагає структурно-логічна схема.

Запропоновані фрагменти Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа уроків не тільки вирішують успішно усі поставлені завдання, а також цілком відповідають основним вимогам уроку англійської мови та програмі для середніх загальноосвітніх шкіл з іноземної мови.

Також вчитель повинен пам’ятати, що постійне навчання одним й тим же шляхом не призведе до бажаного результату – формуванню вмінь монологічного та діалогічного Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа мовлення. Щоб сформувати достатню мовну компетенцію учнів, вчитель мусить користуватися обома шляхами на всіх стадіях навчання іноземної мови.

Висновки

У даній курсовій работі були розглянуті різні підходи до формування мозгінь монологічного та діалогічного мовлення в загальноосвітній школі. Напочатку роботи було поставлено три основних задачі, виходячи з яких Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа можназробити наступні висновки.

Перш за все, навчання монологічному та діалогічному мовленню неможливе без урахування психолого-педагогічних особливостей учнів загальноосвітньої школи.Центральними чертами у психофізіологічному плані виступають мислення, пам’ять, увага та емоції. Усі ці психологічні процеси перебувають у постійному взаємозв’язку. Так успішність роботи пам’яті залежить від емоцій Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа, а джерело емоцій – це дійсність, це участь у цікавій та осмисленій діяльності, що пов’язана з потребами особистості. Отже у навчанні іноземної мови учнів усіх вікових груп необхідно враховувати потреби учнів, їх інтереси, життєвий досвід, що підвищує їх емоційний тонус, стимулює до интенсивної роботи.

У першій віковій групі ( 7 -13 років) суттєвою Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа особливістю оволодіння іноземною мовою є навчальна мотивація. Навчання повинно бути організовано таким чином, щоб учень добував знання, а не отримував їх для запам’ятовування в готовому виді.

Друга вікова група характеризуються витком таких центральних психологічних процесів як самосвідомість та самореалізація. Зростає роль самостійної роботи, яка готує учнів Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа до самостійного доучування” та удосконалення володіння іноземною мовою.

Таким чином, знання вікових психолого-фізіологічних і психологічних особливостей учнів усіх ступенів дає вчителю можливість визначити саме ті прийоми, форми та засоби навчання, які приведуть до успішного вирішення практичних завдань.

Монологічне та діалогічне мовлення характеризується деякими лінгвістичними особливостями. У монолозі той, хто гласить Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа висловлює в розгорнутій формі своє розуміння навколишніх подій, своє бачення світу, свої думки, наміри, свою оцінку подій, іноді передає думки інших. На відміну від діалогічного мовлення монолог характеризується розгорненністю, пов’язаного з прагненням достатньо повно виразити зміст висловлювання. Це вимагає використання поширених конструкцій, їх оформлення за допомогою нормативних граматичних Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа засобів і стиля вимови.

Під діалогом розуміється така форма мовлення, при якій відбувається безпосередній обмін висловлюваннями між двома або кількома комунікантами. В основі будь-якого діалогу полягають різні висловлювання, комбінування якими складає його сутність.

Діалогічне мовлення має свої особливості щодо підбору, оформлення та функціональної спрямованості використання мовного матеріалу. Так Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа для діалогу є характерним вживання вставних слів, вигуків, штампів, висловлювань оцінного нраву, які віддзеркалюють реакцію комуніканта на отриману інформацію, що заперечують або підтверджують висловлену думку.

Діалогічне мовлення характеризується також широким вживанням екстралінгвістичних засобів вислову думки: жестів, міміки, вказувань на навколишні предмети. Співвіднесеність мовних і немовних символів у мовленні визначається Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа як ситуативність.

Таким чином, лінгвістичні особливості діалогічного мовлення у багатьом визначають його структуру.

У сучасній методиці навчання іноземних мов у середній школі існують різні підходи до навчання монологічного та діалогічного мовлення, з яких можна виділити декілька основних.

Професори І.Л.Бім та Г.В.Рогова виділяють підхід „зверху Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа” та підхід „знизу” до формування вмінь діалогічного мовлення. У ботах деяких методистів, зокрема О.П.Проніної , ці підходи зустрічаються як „дедуктивний” та „індуктивний”.

Відповідно до першого – „зверху” – навчання діалогічному мовленню розпочинається зі слухання діалогу-зразка у виконанні вчителя або в аудіозаписі. Наступним етапом є варіювання цього діалогу, а згодом Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа і створення власних діалогів в аналогічних ситуаціях спілкування.

Других підхід – „знизу” – перебачає шлях від засвоєння спочатку елементів діалогу, тобто реплік, до самостійної побудови діалогу на основі запропонованої навчальної комунікативної ситуації, що не виключає прослуховування діалогів-зразків.

Але, якщо в боті на формування вмінь діалогчного мовлення йти тільки одним із цих шляхів Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа, то в умовах обмеженого часу в школі це ніесли не приведе джо формування досить мобільних продуктивних мовленнєвих мозгінь.

У свою чергу В.Л.Скалкін виділяє багатоступінчастий підхід до навчання діалогу, при якому навчання починається з мікродіалогу. Але водночас потрібно формувати здібності до створення окремого висловлювання в діалогічному зв Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа”язуванні спочатку на рівні слова, потім словосполучення, речення, а згодом тексту.

Відносно навчання монологічного мовлення, методисти І.Л.Бімі Г.В.Рогова вказують також на два підходи – „шлях зверху” та „шлях знизу”.

Підхід „зверху” полягає в тому, що формування вмінь моноллогічного мовлення починається зі сприйняття тексту – зразка, прямуючи до створення Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа власного монологу.

В основі навчання монологічного мовлення „шляхом знизу” – речення, що відображає елементарне висловлювання. Цей підхід припускає розширення висловлювання від елементарної одиниці – речення до закінченого монологу.

Отже, проаналізувавши методично-дидактичні фактори і взявши до уваги психофізіологічні та психологічні особливості учнів, вчитель повинен обрати найбільш раціональний підхід до Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа формування вмінь як монологічного так і діалогічного мовлення. Але, як вже було зазначено, навчання мовленню тільки одним шляхом не є ефективним, тому в процесі формування вмінь як монологічного так і діалогічного мовлення мають бути елементи комбінування обох підходів.

У практичній частині роботи були запропоновані фрагменти уроків на формування вмінь монологічного та Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа діалогічного мовлення у 8 класі підходом „зверху”.

Вивчив вікові особливості учнів середнього ступеня навчання було визначено найбільш раціональний та ефективний підхід, а також прийоми, форми та засоби навчання, які призведуть до успішного вирішення завдань, поставлених перед вчителем.

Підхід „зверху”, у даній боті, вважається найбільш ефективним, тому що, йдучи таким Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа шляхом можна відмітити, що до роботи задіюються інші види мовленнєвої діяльності, що дуже сприяє навчанню на середньому етапі; вправи, які використовуються при цьому підході сприяють не тільки тому, що підключуються різні види механізмів, а й позитивно впливає на розвиток складних форм мислення.

Таким чином, для систематизації роботи з Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа формування вмінь монологічного та діалогічного мовлення необхідно методично верно підібрати комплекс вправ, використовувати та поєднувати нетрадиційні та традиційні форми організації учбової діяльності, безперервно та послідовно викладати матеріал. Дуже важливо, щоб учні усвідомили реальну можливість користування мовою як засобом спілкування.


Перечень використаної літератури

1. Алхазшивили А.А. Психология обучения устной речи на Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа зарубежном языке. – М.: Просвещение, 1988.- 125с.

2. Артемов В.А. Психология обучения зарубежным языкам – М.: Просвещение, 1969. – 279с.

3. Беляев Б.В. Очерки по психологии обучения зарубежным языкам. – М.: Просвещение 1965.-227с.

4. Бим И.Л. Теория и практика обучения немецкомцу язку в средней школе. – М.: Просвещение, 1988.- 256с.

5. Будих И.В. Приемы обучения устной речи во связи Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа с развитием мышления. – М.: Высшая школа, 1969.с.27-32.

6. Гез Н.И., Лиховицкий М.В., Миролюбов А.А. и др. Методика обучения зарубежным языкам в средней школе. – М.: Высш.школа, 1982, с 242-263, 373с.

7. Зимина Г.Я., Маркелова Л.К. Обучение могнологическому выражению на старшем шаге средней школы. – М.: Просвещение Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа, 1989.-177с.

8. Зимняя И.А. Психические нюансы обучения говорению на зарубежном языке.- М.: Просвещение, 1985-160с.

9. Зимняя И.А. Психология обучения зарубежным языкам в школе.-М.: Просвещение, 1991.-220с.

10. Крутецкий В.А. Психология.-М.: Просвещение, 1980 – 352с.

11. Корутецкий В.А. Психология обучения и воспитания школьников. М., Просвещение, 1976.-287с.

12. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа / Колект. создатель. під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К., 1999. – с.142 -186, 318с.

13. Базы методики преподавания зарубежных языков. /Под ред.В.А.Бухбиндера, В.Штраусса. – К.: Вища школа, 1986. – с.227-263, 323с.

14. Очерки методики обучения устной речи на зарубежных языках. К.: Изд-во при Киевском ун-те, 1980, с.11-32; 68-78; 191-201.

15. Панова Л.С. Обучение зарубежному языку Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа в школе.-К.: Рад.шк., 1989.-144с.

16. Пассов С.И. Урок зарубежного языка в средней школе. – М.: Просвещение, 1988.-223с.

17. Плахотник В.М., Мартинова Р.Ю. Підручник англійської мови для 8 класу середньої школи. – К.: Освіта, 1994.

18. Програми для середніх загальноосвітніх шкіл Іноземні мови. 5-11 класи / Іноземні мови.- 1997.-№1.

19. Пронина О.П Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа. Особенности обучения диалогическому общению. – М.: Наука, 1990. – с.66 – 103, 157с.

20. Рахманов И.В. Обучение устной речи на зарубежном языке. М.: Высш. шк., 1980.120с.

21. Рогова Г.В., Верещагина И.Н. Методика обучения британскому языку на исходном шаге в средней школе. – М., 1988.

22. Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа зарубежным языкам в средней школе. – М.: Просвещение, 1991. с.123-138, 287с.

23. Скалкин В.Л. Обучение диалогической речи. – К.: Рад.шк., 1989.-158с.

24. Скалкин В.Л. Обучение монологическому выражению. – К.: Рад. шк., 1983. – 119с.

25. Скляренко Н.К., Онищенко Е.И., Захарова С.Л. Обучение речевой деятельности на британском языке в школе. – К.: Радян. Школа, 1988 – 150с Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі - курсовая работа.


osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-maou-gimnaziya-3.html
osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-mbou-sosh-9-na-2012-2013-uchebnij-god.html
osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-mou-mglinskoj-srednej-obsheobrazovatelnoj-shkoli-2.html